Rekrutacja

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Scenografia ST1

powrót

Scenografia

studia stacjonarne jednolite magisterskie

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ 
♥ START 09.03.24
♠ KONIEC 17.06.24

Osoba kandydująca na studia na kierunek scenografia (jednolite studia magisterskie) na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii w terminie zgłoszeń kandydatek i kandydatów w systemie internetowym e-dziekanat Akademus załącza:

Portfolio w formie elektronicznej, w zamkniętym pliku PDF nieprzekraczającym objętości 100 MB, opisanym według schematu: numer osoby kandydującej_portfolio_jednolite_magisterskie_scenografia zawierające zdjęcia/skany odpowiadające na poniższe założenia:

 • Dwie prace rysunkowe
  • temat: studium z natury lub studium postać
  • format: 100×70 cm
  • podłoże: biały brystol
  • technika dowolna (ołówek, węgiel, czarny tusz, czarna farba itp.)
 • Jedna praca malarska
  • temat: studium z natury (martwa natura)
  • format: 100×70 cm
  • podłoże: karton, podobrazie – płótno malarskie, podkład introligatorski, deska itp.,
  • technika dowolna (akryl, olej, tempera itp.)
 • siedem prac kierunkowych, w dowolnej technice, prezentujących predyspozycje kandydata do studiowania na kierunku scenografia tzn: ( powinny dotyczyć zagadnień przestrzenno – kompozycyjnych w odniesieniu do scenografii oraz ubioru, czy kostiumu z uwzględnieniem skali, proporcji oraz relacji barwnych) – techniki dowolne
 • ZADANIE REKRUTACYJNE (temat zostanie podany 03.06.2024) – zadanie składa się z dwóch części: scenografii i ubioru/kostiumu (osoba kandydująca zobligowana jest do całościowego wykonania zadania).

Prace powinny prezentować predyspozycje osoby kandydującej do studiowania na wybranym kierunku.


Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z dwóch etapów:

Etap pierwszy:
bez udziału osób kandydujących (do uzyskania maksymalnie 40 punktów)

 • przegląd portfolio dostarczonego drogą elektroniczną.

Osoby kandydujące, które uzyskały pozytywny wynik (min. 20 pkt), zostaną zaproszone do drugiego etapu drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus.

Etap drugi:
z udziałem osób kandydujących drogą online (do uzyskania maks. 20 punktów)

 • rozmowa kwalifikacyjna z osobą kandydującą drogą online, połączona z prezentacją prac nadesłanych podczas rejestracji

W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca może otrzymać łącznie od 0 do 60 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego,

Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca zobowiązana jest otrzymać łącznie co najmniej 30 punktów z obu części sprawdzianu kwalifikacyjnego.

Uwaga: nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego oznacza negatywny wynik całego egzaminu.

Infografika [plik PDF do pobrania]

Rejestracja