Rekrutacja

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Malarstwo ST1

powrót

Malarstwo

studia stacjonarne jednolite magisterskie

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ 
♥ START 09.03.24
♠ KONIEC 17.06.24

♣ Dokładne daty i harmonogram sprawdzianu kwalifikacyjnego zostały podane poniżej

Osoba kandydująca na studia na kierunek malarstwo na Wydziale Malarstwa i Rysunku (jednolite studia magisterskie) w ustalonym terminie zgłoszeń, załącza w systemie internetowym e-dziekanat Akademus następujące dokumenty w formie elektronicznej:

Portfolio, które powinno zawierać reprodukcje:

  • do 10 prac malarskich, w tym martwa natura, prace muszą być wykonane bez udziału technik cyfrowych/komputerowych.
  • do 10 prac rysunkowych, w tym rysunek całej postaci i martwa natura, prace wykonane bez udziału technik cyfrowych/komputerowych.

List motywacyjny, który powinien składać się z następujących części:

–   imię, nazwisko, data urodzenia

–   przebieg edukacji

–   wykaz osiągnięć (nagrody, udział w konkursach) – jeśli dotyczy

–   zainteresowania

–   uzasadnienie wyboru kierunku studiów (do 1500 znaków)

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z trzech etapów:

Etap pierwszy:
bez udziału osób kandydujących

  • przegląd Portfolio osób kandydujących, zapoznanie się z listem motywacyjnym i kwalifikacja wstępna kandydatów do etapu drugiego.

Aby uzyskać pozytywny wynik w tym etapie, konieczne jest otrzymanie minimum 5 punktów. 

Etap drugi:
stacjonarny
– sprawdzian praktyczny przeprowadzany w Uczelni (do południa)

sprawdzian z malarstwa – czas trwania 4 godziny – temat w oparciu o martwą naturę

Etap trzeci:
stacjonarny
– rozmowa kwalifikacyjna z osobami kandydującymi, przeprowadzona w Uczelni (po południu).

Na ten etap składają się:

  • prezentacja własnych prac, które zostały wykonane w trakcie egzaminu praktycznego w etapie drugim,
  • prezentacja prac składających się na Portfolio osoby kandydującej,
  • dyskusja na temat sztuki i procesu twórczego.

Daty sprawdzianu kwalifikacyjnego:

Etap I (bez udziału osób kandydujących) – 24.06.2024

Osoby zakwalifikowane do etapu II zostaną podzielone na dwie grupy.

Grupa 1

Etap II – 28.06.2024, godz.10.00-14.00

Etap III – 28.06.2024 od godz. 15.00

Grupa 2

Etap II – 01.07.2024, godz.10.00-14.00

Etap III – 01.07.2024 od godz. 15.00

Materiały do przyniesienia przez osoby kandydujące:

Etap II sprawdzianu kwalifikacyjnego:

  • białe podłoże malarskie (płótno, karton, papier, etc.) o wymiarach 100 x 70 cm
  • materiały malarskie: farby (olejne, akrylowe, gwasze), rozpuszczalniki lub media
  • narzędzia malarskie (pędzle, paleta, pojemniki na wodę, szmaty)

Etap III sprawdzianu kwalifikacyjnego: 

  • teczka prac malarskich i rysunkowych składających się na Portfolio osoby kandydującej.

W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca może otrzymać łącznie od 0 do 70 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z trzech etapów sprawdzianu kwalifikacyjnego.

Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca zobowiązana jest otrzymać łącznie co najmniej 35 punktów ze wszystkich części sprawdzianu kwalifikacyjnego.

Uwaga: nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego oznacza negatywny wynik całego egzaminu

Infografika [plik PDF do pobrania]

Rejestracja