Rekrutacja

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Grafika artystyczna NST2

Grafika Artystyczna

studia niestacjonarne drugiego stopnia

♥ START 09.03.24
♠ KONIEC 08.07.24

Osoba kandydująca na studia drugiego stopnia na kierunek grafika artystyczna na Wydziale Grafiki w terminie zgłoszeń w systemie internetowym e-dziekanat Akademus załącza Portfolio w formie elektronicznej (własne prace artystyczne i graficzne – maksymalnie 20 prac w formie wielostronicowego pliku PDF o objętości nieprzekraczającej 100 MB). 

Osoba kandydująca może także zaprezentować dokumentację innych osiągnięć artystycznych lub zawodowych.

Osoby kandydujące na studia drugiego stopnia, niebędące absolwentami UAP, zobowiązane są do przedstawienia dokumentacji przebiegu dotychczasowych studiów (indeks lub suplement).

♣ Sprawdzian kwalifikacyjny polega na rozmowie kwalifikacyjnej z osobą kandydującą przeprowadzonej drogą online połączonej z prezentacją nadesłanych prac (portfolio).


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca może otrzymać łącznie od 0 do 40 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego

Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca zobowiązana jest otrzymać łącznie co najmniej 20 punktów z obu części sprawdzianu kwalifikacyjnego  

Uwaga: nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego oznacza negatywny wynik całego egzaminu. 

Infografika [plik PDF do pobrania]

Rejestracja