Rekrutacja

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Fotografia ST2

powrót

Fotografia

studia stacjonarne drugiego stopnia

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ 
♥ START 09.03.24
♠ KONIEC
26.06.24

Osoba kandydująca na studia na kierunek fotografia na Wydziale Fotografii w terminie zgłoszeń w systemie internetowym e-dziekanat Akademus załącza następujące dokumenty w formie elektronicznej:

 • Portfolio zawierające samodzielne prace osoby kandydującej (prezentacja do 20 prac fotograficznych i/lub dokumentacji prac z dziedziny mediów pokrewnych; poszczególne prace składać się mogą z wielu fotografii) oraz dokumentację innych osiągnięć z dziedziny sztuki (artystycznych, kuratorskich, warsztatowych, zawodowych itp.), zapisane w jednym pliku PDF (nazwa pliku: nazwisko_imię_P.pdf) o łącznej objętości nieprzekraczającej 30 MB.  
 • List motywacyjny zawierający artystyczne cele i oczekiwania osoby kandydującej, najważniejsze osiągnięcia twórcze / ewentualnie doświadczenie zawodowe (nie więcej niż 1800 znaków ze spacjami) zapisane w jednym pliku PDF (nazwa pliku: nazwisko_imię_L.pdf).

  W treści listu motywacyjnego należy uwzględnić wybrane zagadnienia z poniższej listy:
  • krótki życiorys ze wskazaniem doświadczeń związanych z fotografią; 
  • powody decyzji o wyborze fotografii, jako kierunku przyszłych studiów;
  • osiągnięcia związane z fotografią i mediami pokrewnymi, charakterystyka własnych prac, udział w konkursach, wystawach, etc.;
  • pasje i zainteresowania spoza obszaru fotografii;
  • własne doświadczenia związane z odbiorem sztuki (muzea, galerie, ośrodki kultury, festiwale sztuki i inne);
  • przywołanie oglądanej w ostatnim czasie wystawy, spektaklu teatralnego, filmu lub przeczytanej książki – wskazanie interesujących i inspirujących wątków;
  • informacje, które pomogły w wyborze kierunku fotografia Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, jako miejsca przyszłych studiów;
  • cele i plany związane z charakterem uczelni i własnymi inspiracjami możliwymi do realizowania na kierunku fotografia. 

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z dwóch etapów:

Etap pierwszy – bez udziału osoby kandydującej (do uzyskania maksymalnie 30 punktów)

 • przegląd portfolio dostarczonego drogą elektroniczną oraz zapoznanie się z listem motywacyjnym

Osoby kandydujące, które uzyskały pozytywny wynik (minimum 15 pkt) zostaną zaproszone do kolejnego etapu drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus.

Etap drugi – z udziałem osoby kandydującej (do uzyskania maksymalnie 30 punktów):

 • rozmowa kwalifikacyjna z osobą kandydującą, przeprowadzona w trybie stacjonarnym, przedmiotem której jest omówienie prac nadesłanych w pierwszym etapie rekrutacji za pośrednictwem systemu Akademus. Podczas rozmowy Komisja udostępni na ekranie portfolio kandydata, umożliwia się także zaprezentowanie Komisji przez osobę kandydującą wybranych prac w formie materialnej. Rozmowa kwalifikacyjna powinna wykazać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii. Osobę kandydującą powinna cechować gotowość do podjęcia procesu kształcenia i rozwoju w dyscyplinie fotografii. Komisja uwzględnia predyspozycje kandydata do studiowania na danym kierunku – zdolność obserwacji, wrażliwość i wyobraźnię.

W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca może otrzymać łącznie od 0 do 60 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego.

Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca zobowiązana jest otrzymać łącznie co najmniej 35 punktów z obu części sprawdzianu kwalifikacyjnego.

Uwaga: nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego oznacza negatywny wynik całego egzaminu

Infografika [plik PDF do pobrania]

Rejestracja