Rekrutacja

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Fotografia MGR

powrót

Fotografia

studia stacjonarne jednolite magisterskie

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ 
♥ START 09.03.24
♠ KONIEC 
17.06.24

Osoba kandydująca na studia na kierunek fotografia na Wydziale Fotografii (jednolite studia magisterskie) w terminie zgłoszeń w systemie internetowym e-dziekanat (Akademus) załącza następujące dokumenty w formie elektronicznej:

 • Portfolio, zawierające samodzielne prace osoby kandydującej: prezentacja do 20 prac fotograficznych, (poszczególne prace składać się mogą z wielu fotografii), zapisane w pliku PDF o łącznej objętości nie przekraczającej 30 MB,
 • List motywacyjny zawierający artystyczne cele i oczekiwania osoby kandydującej (nie więcej niż 1800 znaków ze spacjami) zapisane w pliku PDF.
  nazwa pliku: NAZWISKO_IMIĘ_L.pdf

  W treści listu motywacyjnego należy uwzględnić wybrane zagadnienia z poniższej listy:
  • krótki życiorys ze wskazaniem doświadczeń związanych z fotografią;
  • powody decyzji o wyborze fotografii, jako kierunku przyszłych studiów;
  • osiągnięcia związane z fotografią i mediami pokrewnymi, charakterystyka własnych prac, udział w konkursach, wystawach, etc.;
  • pasje i zainteresowania spoza obszaru fotografii;
  • własne doświadczenia związane z odbiorem sztuki (muzea, galerie, ośrodki kultury, festiwale sztuki i inne);
  • przywołanie oglądanej w ostatnim czasie wystawy, spektaklu teatralnego, filmu lub przeczytanej książki – wskazanie interesujących i inspirujących wątków;
  • informacje, które pomogły w wyborze kierunku fotografia Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, jako miejsca przyszłych studiów;
  • cele i plany związane z charakterem uczelni i własnymi inspiracjami możliwymi do realizowania na kierunku Fotografia.

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z dwóch etapów:

Etap pierwszy (bez udziału osób kandydujących)

♣Polega na przeglądzie portfolio dostarczonego drogą elektroniczną oraz zapoznanie się z listem motywacyjnym.

 • przegląd Portfolio dostarczonego drogą elektroniczną oraz zapoznanie się z listem motywacyjnym (do uzyskania maksymalnie 30 punktów)

Osoby kandydujące, które uzyskały pozytywny wynik (minimum 15 pkt) zostaną zaproszeone do kolejnego etapu drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus.

Etap drugi

♣Polega na rozmowie kwalifikacyjnej z osoba kandydującą, przeprowadzonej stacjonarnie.

Rozmowa kwalifikacyjna z osobą kandydującą, przeprowadzona w trybie stacjonarnym, przedmiotem której jest omówienie prac nadesłanych w pierwszym etapie rekrutacji za pośrednictwem systemu Akademus. Podczas rozmowy Komisja udostępni na ekranie portfolio osoby kandydującej, umożliwia się także zaprezentowanie Komisji przez osobę kandydującą wybranych prac w formie materialnej. Rozmowa kwalifikacyjna powinna wykazać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii. Osobę kandydującą powinna cechować gotowość do podjęcia procesu kształcenia i rozwoju w dyscyplinie fotografii. Komisja uwzględnia predyspozycje osoby kandydującej do studiowania na danym kierunku – zdolność obserwacji, wrażliwość i wyobraźnię.


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 60 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego.

Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca zobowiązana jest otrzymać łącznie co najmniej 35 punktów z obu części sprawdzianu kwalifikacyjnego 

Uwaga: Nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego oznacza negatywny wynik całego egzaminu.

Infografika [plik PDF do pobrania]

Rejestracja