Rekrutacja

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Edukacja artystyczna ST1

powrót

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

studia stacjonarne pierwszego stopnia

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ 
♥ START 09.03.24
♠ KONIEC
 17.06.24

Osoba kandydująca na studia na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (zakres: sztuka interdyscyplinarna i edukacja kulturowa oraz zakres: sztuka interdyscyplinarna i promocja kultury) na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa w terminie zgłoszeń kandydatek i kandydatów w systemie internetowym e-dziekanat Akademus załącza następujące dokumenty w formie elektronicznej:

Portfolio (w formacie zamkniętego pliku PDF nieprzekraczającego 100MB), w którym osoba kandydująca przedstawia

 • reprodukcje od 10–20 własnych prac z krótkim ich opisem dotyczącym wszystkich prac (maksymalnie do 3000 znaków ze spacjami), 
 • w tym przynajmniej 3 reprodukcje rysunków, wykonane najlepiej w formacie 100×70 cm, przedstawiające motyw martwej natury. Poza reprodukcjami, można również przedstawić inne prace np. z malarstwa, fotografii, rzeźby, dołączyć linki do jednej lub dwóch prac w medium filmowym.

List motywacyjny, (przygotowany w pliku elektronicznym PDF, maksymalnie 6000 znaków ze spacjami), w którym osoba kandydująca, oprócz krótkiego przedstawienia swojej osoby, powinna odpowiedzieć na następujące pytania: 

 • Dlaczego chcę studiować na kierunku: Edukacja Artystyczna zakres: sztuka interdyscyplinarna i edukacja kulturowa/zakres: sztuka interdyscyplinarna i promocja kultury?
 • Jakie są moje zainteresowania artystyczne?
 • Co interesuje mnie w sztuce współczesnej i dawnej?
 • Jakie ewentualne formy działalności edukacyjnej mnie interesują i dlaczego?
 • W przypadku przyjęcia na studia, jaki oferowany zakres (specjalność) studiów wybiorę i dlaczego?*
  * na studiach I stopnia można wybrać spośród dwóch zakresów: sztuka interdyscyplinarna i edukacja kulturowa oraz sztuka interdyscyplinarna i promocja kultury (w ramach żadnego zakresu nie są nadawane uprawnienia do nauczania)

Etap pierwszy:
♣ bez udziału osób kandydujących

 • przegląd Portfolio dostarczonego drogą elektroniczną oraz zapoznanie się z listem motywacyjnym (do uzyskania maksymalnie 20 punktów)

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik (minimum 7 pkt) zostaną zaproszeni do kolejnego etapu drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus.

Etap drugi:
♣ rozmowa kwalifikacyjna z osobą kandydującą drogą online

 • rozmowa kwalifikacyjna z osoba kandydującą, przeprowadzona drogą online (do uzyskania maksymalnie 10 punktów)

W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca może otrzymać łącznie od 0 do 30 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:

za portfolio i list motywacyjny – do 20 punktów.
za rozmowę kwalifikacyjną – do 10 punktów.

Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest otrzymać łącznie co najmniej 14 punktów z obu części sprawdzianu kwalifikacyjnego.

Uwaga: nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego oznacza negatywny wynik całego egzaminu.

Infografika [plik PDF do pobrania]

Rejestracja