Rekrutacja

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Architektura ST1

powrot

Architektura

studia stacjonarne pierwszego stopnia

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ 
♥ START 09.03.24
♠ KONIEC 17.06.24


Osoba kandydująca na studia na kierunek architektura na Wydziale Architektury i Wzornictwa (studia pierwszego stopnia) w terminie zgłoszeń w systemie internetowym e-dziekanat Akademus załącza następujące dokumenty w formie elektronicznej:

Portfolio (plik PDF o maksymalnym rozmiarze 100 MB) podzielone na 4 części:

 • studium postaci – dwie prace
  technika: ołówek, format 100×70 cm, każda praca opatrzona krótkim (jedno/dwuzdaniowym) komentarzem dotyczącym tematu, techniki, inspiracji.
 • studium martwej natury – dwie prace
  technika: ołówek, format 100 x 70 cm, każda praca opatrzona krótkim (jedno/dwuzdaniowym) komentarzem dotyczącym tematu, techniki, inspiracji. Studium martwej natury należy rozumieć jako układ różnych form i przedmiotów  użytkowych tworzących kompozycje przestrzenną.
 • studium martwej natury – dwie prace
  technika: olej, akryl, akwarela, format 50×70 cm, każda praca opatrzona krótkim (jedno/dwuzdaniowym) komentarze dotyczącym tematu, techniki, inspiracji.
  Studium martwej natury należy rozumieć jako układ różnych form i przedmiotów użytkowych tworzących kompozycje przestrzenną.
 • prace kierunkowe – dwie prace: format 50 x 70 cm, w tym:
  1. dwie kompozycje przestrzenne złożone z dowolnych brył geometrycznych przedstawioną w formie rysunków aksonometrycznych oraz zdjęć modelu 
  2. szkice perspektywiczne przedstawiające wcześniej opracowane dwie kompozycje przestrzenne w różnych kontekstach, z uwzględnieniem skali, proporcji i relacji z otoczeniem – jedna w przestrzeni miejskiej widziana w perspektywie z poziomu wzroku człowieka, druga w krajobrazie otwartym widziana z perspektywy lotu ptaka.
  _ Do każdej pracy należy załączyć krótki komentarz dotyczący idei, inspiracji, formy, tworzywa.
  _ Dopuszcza się dodatkowe zaprezentowanie dwóch dowolnych prac (rysunków, wizualizacji, animacji, modeli), zrealizowanych przez kandydata w ramach poszerzania prezentacji własnej osobowości.

List motywacyjny (plik PDF – tekst o objętości minimum 2500 znaków bez spacji):

List motywacyjny powinien uzasadniać wybór architektury jako kierunku studiów, a także wykazać predyspozycje kandydata do zajmowania się tym obszarem aktywności twórczej.
W treści listu powinny się znaleźć odpowiedzi na poniższe pytania:

 • Dlaczego chce Pan(i) studiować na kierunku architektura?
 • Czego oczekuje Pan(i) od studiów na kierunku architektura?
 • Czym dla Pana(i) jest architektura?
 • Jakie są Pana(i) dodatkowe zainteresowania?

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z dwóch etapów:

Etap pierwszy:
bez udziału osób kandydujących (do uzyskania maksymalnie 40 punktów)

 • przegląd Portfolio osób kandydujących, zapoznanie się z listem motywacyjnym i kwalifikacja wstępna kandydatów do etapu drugiego.

Osoby kandydujące, które uzyskały pozytywny wynik (minimum 20 pkt), zostaną zaproszone do drugiego etapu drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus.

Etap drugi(do uzyskania maksymalnie 20 punktów)
♣ stacjonarny – rozmowa kwalifikacyjna z osoba kandydującą przeprowadzona stacjonarnie na UAP


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca może otrzymać łącznie od 0 do 60 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego.

Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca zobowiązana jest otrzymać łącznie co najmniej 30 punktów z obu części sprawdzianu.

Uwaga: Nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego oznacza negatywny wynik całego egzaminu.

Infografika [plik PDF do pobrania]

Rejestracja