Rekrutacja

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Architektura

Architektura


Studia na kierunku Architektury prowadzone od 2003 roku na Uniwersytecie Artystycznym im Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu mają związaną z charakterem uczelni unikalną specyfikę, tym samym czyniąc nas szczególnym miejscem na mapie uczelni kształcących przyszłych architektów.

Studia na Uniwersytecie Artystycznym im Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu mają związaną z charakterem uczelni unikalną specyfikę. Wyróżniającymi cechami kształcenia architektów na UAP są obowiązkowe, w dużej mierze humanistyczne, przedmioty uzupełniające oraz wspólne zajęcia studentów architektury ze studentami wszystkich, w tym także typowo artystycznych, wydziałów Uczelni. Wyjątkowość kształcenia na UAP polega na indywidualnym podejściu do każdego studenta i kładzeniu nacisku na jego twórczą wrażliwość, co stanowi o innowacyjności nauczania architektury na naszej uczelni. Sprzyja temu nieliczny nabór (w ubiegłym roku limitem przyjęć było 20 osób na studia I stopnia), prowadzenie zajęć w niewielkich grupach oraz nauczanie metodą “mistrz-uczeń” pozwalającą na bezpośredni kontakt z prowadzącym. Zaletą jest wykwalifikowana i zaangażowana w prowadzenie zajęć kadra, w skład której wchodzi liczna grupa nauczających z wykształceniem inżynierskim, będącymi absolwentami politechnik – pracowników etatowych i współpracowników, praktykami, którzy mogą pochwalić się znaczącymi dokonaniami na polu architektury.

Rozumiemy, że właściwe wykonywanie zawodu architekta wymaga połączenia artystycznego rozumienia takich pojęć jak przestrzeń, forma, kompozycja czy materia z umiejętnością praktycznego rozwiązywania funkcji i konstrukcji oraz biegłości w stosowaniu materiałów i technologii. Pod tym kątem kształtowany jest program studiów na kierunku Architektura UAP. Mamy też świadomość nieustannych zmian jakie zachodzą wokół nas. Szczególnie tych w obszarze środowiska przyrodniczego, klimatu a także zmian i procesów w obszarze relacji społecznych i ekonomicznych. Zwracamy zatem szczególną uwagę na ekologię i projektowanie odpowiedzialne środowiskowo, a także szczególnie wydatnie akcentujemy rozumienie projektowania architektury jako umiejętności przestrzennej organizacji procesów społecznych. W naszych pracowniach kształcimy najbardziej przydatne umiejętności warsztatowe, zarówno w zakresie modelowania tradycyjnego, jak i zaawansowanych nowoczesnych technik komputerowych.

Wymiernym efektem tego podejścia jest to, że studenci i absolwenci kierunku Architektury UAP wyróżniają się na tle studentów Architektury innych uczelni. Są laureatami wielu nagród i wyróżnień uzyskanych w licznych konkursach, między innymi w organizowanym przez SARP Konkursie im. prof. Władysława Czarneckiego, Dorocznej Nagrodzie SARP im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku i konkursie BDA-SARP.

Studenci Architektury UAP są dostrzegani zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Zyskują uznanie, co potwierdzają zdobyte przez nich liczne nagrody i wyróżnienia.


Sposób kształcenia

Studia na kierunku Architektury UAP dzielą się na 4-letnie studia I stopnia, po ukończeniu których absolwent uzyskuje tytuł inżyniera architekta, oraz 2-letnie studia II stopnia, po których uzyskuje tytuł magistra inżyniera architekta. Plan nauczania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta. Pełny cykl kształcenia trwa 12 semestrów i obejmuje realizację dwóch dyplomów – dyplomu inżynierskiego oraz dyplomu magisterskiego. Przeprowadzona w 2023 roku reforma kształcenia na kierunku Architektury UAP ma na celu jeszcze lepsze dopasowanie programu do wymogów współczesnego świata i wyzwań stawianych architekturze, ale jest też elementem procesu przekształcania studiów dwustopniowych na kierunku Architektury na studia jednostopniowe. Planowane jednolite studia magisterskie będą trwały 11 semestrów i będą kończyły się jednym dyplomem magisterskim i uzyskaniem tytułu magistra inżyniera architekta.

Realizowane w trakcie studiów przedmioty składają się na następujące moduły: Projektowanie, Kontekst projektowania, Zajęcia uzupełniające, Praktyki zawodowe (tylko w przypadku studiów I stopnia) i Dyplom. Najobszerniejszym zakresem tematycznym jest moduł Projektowania, który mieści w sobie różnorodne zajęcia dotyczące podstaw projektowania, projektowania architektonicznego, urbanistycznego, ruralistycznego, zasad projektowania zrównoważonego, a także z dziedzin pokrewnych, jak projektowanie w strukturach objętych ochroną konserwatorską, projektowania wnętrz i mebla. Każdy z licznych przedmiotów modułu projektowania przekłada się na wykonanie wielu projektów z dziedziny projektowania miejsc pracy, budownictwa mieszkaniowego, rekreacji, użyteczności publicznej, projektów urbanistycznych i projektów struktur miejskich.

Zajęcia projektowe są dopełniane przedmiotami o charakterze inżynieryjnym, budowlanym i warsztatowym. Na uwagę zasługuje grupa przedmiotów “Konsultacji” pozwalająca na dopracowanie tworzonych przez siebie projektów z pomocą specjalistów z danej dziedziny. Moduł kontekstu projektowania to Teoria i historia oraz Inżynieria, technika i technologia, a także Warsztat projektowy. Tu mieszczą się między innymi wykłady z historii i podstaw teorii architektury i urbanistyki ale także wykłady ze statyki, mechaniki i fizyki budowli, konstrukcji budowlanych, instalacji w budynku czy prawa budowlanego.

W trakcie trwania studiów I stopnia realizowane są praktyki warsztatowe, w skład których wchodzi plener rysunkowy, praktyka urbanistyczna i praktyka inwentaryzacyjna. Semestr 7 w całości jest poświęcony na odbycie obowiązkowej praktyki zawodowej w biurze architektonicznym.

Po ukończonych studiach I stopnia zapraszamy na studia II stopnia, które umożliwiają zdobycie tytułu magistra inżyniera architekta. Dotyczy to zarówno absolwentów naszej uczelni, jak i absolwentów studiów inżynierskich na kierunku Architektury pochodzących z innych uczelni.

Studia na kierunku Architektura prowadzone są w trybach:

  • studia stacjonarne I stopnia
  • studia stacjonarne II stopnia