Rekrutacja

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Architektura wnętrz ST1

powrót

Architektura wnętrz

studia stacjonarne pierwszego stopnia

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ 
♥ START 09.03.24
♠ KONIEC 17.06.24

Osoba kandydująca na studia na kierunek architektura wnętrz na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii w terminie zgłoszeń kandydatek i kandydatów w systemie internetowym e-dziekanat Akademus załącza:

Portfolio w formie elektronicznej, w zamkniętym pliku PDF nieprzekraczającym objętości 100 MB, opisanym według schematu: numer osoby kandydującej_portfolio_l_stopien_architektura_wnetrz zawierające zdjęcia/skany prac odpowiadające na poniższe założenia:

 • dwie prace rysunkowe:
  • temat: studium z natury lub studium postaci (do wyboru),
  • format: 100×70 cm
  • podłoże: biały brystol,
  • technika dowolna (ołówek, węgiel, czarny tusz, czarna farba itp.)
 • dwie prace malarskie,
  • temat: studium z natury (martwa natura),
  • format: 100×70 cm
  • podłoże: karton, podobrazie – płótno malarskie, podkład introligatorski, deska itp.,
  • technika dowolna (akryl, olej, tempera itp.)
 • sześć prac kierunkowych, w tym (praca kierunkowa składa się z trzech części):
  • Część 1 – dwie prace
   Na arkuszu papieru o wymiarach 35×35 cm proszę wykonać dwie różne abstrakcyjne, czarno-białe kompozycje graficzne płaskie (2D) w oparciu o figury: prostokąta, rombu, pięciokąta (technika: ołówek, biały brystol).
  • Część 2 – dwie prace
   Powstałe uprzednio dwie kompozycje graficzne, proszę zinterpretować wykonując dla każdej z nich makietę przestrzenną (3D) (technika: biały brystol).
  • Część 3 – dwie prace
   Na arkuszu papieru 50×70 cm proszę wykonać rysunki perspektywiczne, odręczne przedstawiające wykonane uprzednio makiety z perspektywy człowieka (technika: ołówek, biały brystol).

Prace powinny prezentować predyspozycje kandydata do studiowania na wybranym kierunku


Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z dwóch etapów:

Etap pierwszy:
bez udziału osób kandydujących (do uzyskania maks. 40 punktów)

 • przegląd Portfolio dostarczonego drogą elektroniczną.

Osoby kandydujące, które uzyskały pozytywny wynik (min. 20 pkt), zostaną zaproszone do drugiego etapu drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus.

Etap drugi:(do uzyskania maks. 20 punktów)
rozmowa kwalifikacyjna z osobą kandydującą drogą online, połączona z prezentacją prac nadesłanych podczas rejestracji.

W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 60 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego.

Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest otrzymać łącznie co najmniej 30 punktów z obu części sprawdzianu kwalifikacyjnego.

Uwaga: nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego oznacza negatywny wynik całego egzaminu

Infografika [plik PDF do pobrania]

Rejestracja