Rekrutacja

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Animacja

powrót

Animacja


Animacja filmowa przeszła w ostatnich dekadach ogromną rewolucję technologiczną, gatunkową i artystyczną. Z punktu widzenia współczesnego młodego artysty jest to możliwość szerokiego wykorzystania interdyscyplinarnej natury języka animacji w różnych dziedzinach sztuki.

Z ruchomym komunikatem wizualnym spotykamy się w filmie, telewizji, grach komputerowych, reklamie, sieci internetowej, w wizualizacjach, systemach informacyjnych itp. Animacja jest wykorzystywana nie tylko jako środek wspomagający twórczość artystyczną, ale często determinuje po-ziom i dalszy rozwój różnych dyscyplin sztuki. Ruch staje się nie tylko nowoczesnym i atrakcyjnym środkiem wyrazowym, ale też niezbędnym elementem projektowania urządzeń, form przemysłowych czy architektury. Animacja wspomaga procesy dydaktyczne na wszystkich szczeblach kształcenia i jest wykorzystywana w różnorodnych badaniach naukowych.

Obszary, w których animacja znajduje swoje miejsce, bywają tak odległe od siebie i różne funkcjonalnie, że potwierdza to jej szerokie możliwości kreacyjne. Wykształcenie artysty potrafiącego w sposób świadomy i twórczy wykorzystać proces i język animacji wymaga specjalistycznego procesu kształcenia w ramach samodzielnego kierunku, który w swoim programie uwzględnia interdyscyplinarny charakter studiów o profe- sjonalnym charakterze przedmiotów kierunkowych.

Sposób kształcenia

Proces kształcenia przebiega w formie praktycznej i teoretycznej. Wymiar praktyczny realizowany jest poprzez uczestnictwo w zajęciach praktycznych i warsztatowych, realizacje ćwiczeń, etiud oraz filmów dyplomowych. Tok kształcenia zakłada konsultacje w okresie koncepcyjnym, realizacyjnym i postprodukcji. Wymiar teoretyczny to wykłady, których obszarem jest wiedza z zakresu sztuki filmowej ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny animacji. Kształcenie dotyczy tworzenia zarówno obrazu, jak i dźwięku. Oferta pracowni i przedmiotów obejmuje szeroki zakres wiedzy teoretycznej oraz różnorodnych technik animacyjnych, mający na celu przekazanie komplementarnej wiedzy i umiejętności.

Licencjat to studia nakierowane na zdobycie pełnej kompetencji warsztatowej i realizacyjnej, pozwalającej na pracę w różnych dziedzinach bezpośrednio i pośrednio związanych z animacją. Zmiany, które zaszły w szeroko pojętej twórczości filmowej, telewizyjnej oraz internetowej pokazują potrzebę kooperacji wielu dobrze wykształconych specjalistów, potrafiących ze sobą współpracować w celu osiągnięcia zakładanego celu artystycznego.

Studia magisterskie dają możliwość dalszego, świadomego kształtowania własnego języka artystycznego i prowadzą do pełnej, autorskiej wypowiedzi twórczej. To studia nawiązujące do tradycji polskiej szkoły animacji, uwzględniające współczesny kontekst artystyczny, społeczny oraz technologiczny.

Kształcenie na kierunku Animacja prowadzone jest w trybach studiów:

  • studia stacjonarne I stopnia
  • studia stacjonarne II stopnia

@uap_uczelnia

Animacja to nie tylko bajki disneya 😅 sprawdzcie sami na wk.uap.edu.pl #uap #dc #asp #poznań #studia #animacja #plastyk #uczelnia #animation #sztuka

♬ dźwięk oryginalny – UAP