Rekrutacja

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Życie studenckie

Studia w Poznaniu

Poznań jest jednym z największych ośrodków uniwersyteckich w Polsce. Według danych z ostatnich lat na ok. 550 tysięcy mieszkańców miasta przypada ok. 130 tysięcy studentów, w tym 28 tysięcy studentów zagranicznych. Miasto oferuje możliwość kształcenia na blisko 230 kierunkach 28 uczelni, które zajmują czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach. Poza wybitną sferą akademicką, miasto Poznań zachęca szerokim wachlarzem perspektyw pracy oraz przeróżnych form aktywności kulturalnych, sportowych czy rekreacyjnych. Oprócz sztandarowych symboli miasta – rogala marcińskiego i ratuszowych koziołków – Poznań zachwyca przede wszystkim unikalnym klimatem, otwartością ludzi, szeroką gamą jednorazowych oraz cyklicznych wydarzeń artystycznych. Mieszkańcy ceniący sportowy tryb życia, o każdej porze roku mają możliwość rozwijania swoich pasji kajakarskich czy narciarskich dzięki kompleksowi sportowemu nad Jeziorem Maltańskim, a wciąż rozrastające się miejskie trasy rowerowe pozwalają dbać zarówno o dobrą kondycję fizyczną jak i kondycję środowiska. Entuzjaści muzyki na żywo odnajdą się wśród koncertowych tłumów podczas festiwali Enea Spring Break, Etno Port czy Era Jazzu. Odbywający się od ponad 25 lat Malta Festival, jako jedno z największych artystycznych wydarzeń Środkowo-Wschodniej Europy, zachwyci nawet najbardziej wymagających  odbiorców interdyscyplinarnym i multikulturowym programem. Poznań zachwyca również mnogością terenów zielonych, plażami nad miejskimi akwenami i przestrzenią rekreacyjną nad Wartą, która w sezonie letnim, po zmroku, zamienia się w jedno z wielu miejsc spotkań rozrywkowych i integracyjnych. Mnogość instytucji kultury, teatrów oraz kin studyjnych nie pozwala zaznać nudy przez okrągły rok. Na entuzjastów życia wieczornego czeka niezliczona ilość kawiarni, klubów tanecznych, sal koncertowych i lokali gastronomicznych. Oprócz tego, Poznań podąża za dzisiejszymi potrzebami mieszkańców, udostępniając bezpłatnie bezprzewodowy dostęp do internetu na terenie miasta. Dla osób zupełnie nie znających miasta, a zainteresowanych rzetelnym zwiedzaniem we własnym tempie, idealną możliwością jest korzystanie z gotowych audioprzewodników. Darmowe nagrania opisujące różne trasy dostępne są na turystycznym portalu Poznania.

Studia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

Stu­dia na UAP to doświad­cze­nie naj­lep­szych tra­dy­cji sztuki, uję­tych w nie­ustan­nie ewo­lu­ujące kanony este­tyczne, pro­jek­towe oraz teo­re­tyczne. Naj­więk­sza uczel­nia arty­styczna w kraju, posia­da­jąca jako jedyna wśród wyż­szych uczelni pla­stycz­nych sta­tus uni­wer­sy­tetu, na 8 wydzia­łach kształci aż na 12 kie­run­kach:

 • Ani­ma­cja
 • Archi­tek­tura
 • Archi­tek­tura Wnętrz
 • Edu­ka­cja Arty­styczna w Zakre­sie Sztuk Pla­stycz­nych
 • Foto­gra­fia
 • Gra­fika Artystyczna
 • Grafika Projektowa
 • Inter­me­dia
 • Kura­tor­stwo i Teo­rie Sztuki
 • Malar­stwo
 • Rzeźba
 • Sce­no­gra­fia
 • Wzor­nic­two

Na potencjał naukowy a co za tym idzie szerszą ofertę edukacyjna ponadto składają się:

Dla studentek i studentów UAP istnieje możliwość zakwaterowania w Domu Studenckim Politechniki Poznańskiej
SZCZEGÓŁY >> DOM STUDENCKI

Bogac­two i róż­no­rod­ność oferty arty­stycz­nej, badaw­czej i przede wszyst­kim edu­ka­cyj­nej prze­ja­wia się w moż­li­wo­ści kształ­ce­nia na kla­sycz­nych kie­run­kach pro­wa­dzo­nych w ramach inter­dy­scy­pli­nar­nej per­spek­tywy oraz kie­run­kach pro­jek­to­wych reali­zo­wa­nych w duchu sza­cunku dla tra­dy­cji kul­tury i kra­jo­brazu, a także aktu­al­nych kwe­stii wyni­ka­ją­cych z nie­rów­no­ści czy zagro­żeń, jakie nie­sie współ­cze­sna cywi­li­za­cja. Nasza uczel­nia to pręż­nie roz­wi­ja­jący się ośro­dek teo­re­tyczny, łączący pogłę­bioną reflek­sję nad kul­turą połą­czoną z jej arty­styczną prak­tyką.

Swo­bodny wybór pra­cowni jest sygna­turą, zna­kiem szcze­gól­nym Uni­wer­sy­tetu Arty­stycz­nego w Pozna­niu. Polega on na tym, że nie­za­leż­nie od stu­dio­wa­nego kie­runku, każdy stu­dent może wybrać dowolną spo­śród 143 nowo­cze­snych i auto­no­micz­nych pra­cowni arty­stycz­nych oraz pro­jek­to­wych – malar­skich, gra­ficz­nych, rysun­ko­wych, pro­jek­to­wa­nia ubioru, opa­ko­wań czy ani­ma­cji kom­pu­te­ro­wej. Dodat­kowo do dys­po­zy­cji stu­dentów pozo­stają nowo­cze­sne stu­dio fil­mowe, labo­ra­to­ria foto­gra­ficzne i wiele innych. Na uczelni działa również wiele kół naukowych.

Uczel­nia posiada znaj­du­jącą się w ści­słym cen­trum Pozna­nia sieć gale­rii sztuki – Miej­skie Gale­rie UAP (we współ­pracy z Mia­stem Pozna­niem oraz Fun­da­cją Nowa UAP), galerię AT, galerię Rotundę, galerię NAD SCHODAMI, galerię NAPRZECIW, galerię nad-pod, galerię Na Wysokim Poziomie oraz zabyt­kowy pałac w Sko­kach – miej­sce ple­ne­rów malar­skich, warsz­ta­tów, a także rezy­den­cji dla arty­stów.

Znaczny sto­pień umię­dzy­na­ro­do­wie­nia UAP to roz­bu­do­wana współ­praca z innymi ośrod­kami aka­de­mic­kimi w Pol­sce i za gra­nicą. W chwili obec­nej uni­wer­sy­tet ma pod­pi­sa­nych nie­mal 60 umów z uczel­niami zagra­nicz­nymi w pro­gra­mie wymiany aka­de­mic­kiej Era­smus+. W ramach wymiany UAP odwie­dza rocz­nie kil­ku­dzie­się­ciu stu­den­tów z róż­nych kra­jów, a pol­scy stu­denci naszej uczelni wyjeż­dżają za gra­nicę. Ponadto pro­wa­dzimy inten­sywną wymianę z pań­stwami spoza Europy, takimi jak m.in. Chiny, Izrael, Bra­zy­lia, Japo­nia czy USA. Umię­dzy­na­ro­do­wie­niu Uczelni sprzyja rów­nież roz­bu­do­wany pro­gram Study in English umoż­li­wia­jący kształ­ce­nie na wszyst­kich kie­run­kach i spe­cjal­no­ściach z wykła­do­wym języ­kiem angiel­skim. Rocz­nie w tym try­bie kształci się kil­ku­dzie­się­ciu stu­den­tów z róż­nych stron świata. Nie­odłącz­nym ele­men­tem życia uczel­nia­nego są liczne wykłady otwarte, spo­tka­nia z uzna­nymi arty­stami i teo­re­ty­kami kul­tury. Uni­wer­sy­tet Arty­styczny w Pozna­niu należy do kilku eli­tar­nych orga­ni­za­cji, takich jak Euro­pean League of Insti­tu­tes of the Arts (ELIA), San­tan­der Uni­ver­si­da­des czy Heu­ri­ght. W ramach współ­pracy mię­dzy­na­ro­do­wej, obej­mu­ją­cej pro­gram Era­smus i liczne umowy dwu­stronne, stu­denci oraz kadra peda­go­giczna mają oka­zję do zdo­by­wa­nia wie­dzy w wielu uczel­niach na całym świe­cie.

W 2019 Uni­wer­sy­tet Arty­styczny w Pozna­niu obcho­dził stu­le­cie ist­nie­nia.