Rekrutacja

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Terminy rejestracji oraz sprawdzianów kwalifikacyjnych 2023!

Szczegółowy termin rejestracji Kandydatów w internetowej rekrutacji kandydata (IRK) w
systemie e-dziekanat Akademus oraz wgrania wymaganych dokumentów:

• na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie (za wyjątkiem
kierunku Kuratorstwo i Teorie Sztuki) w dniach od 11.03.2023 r. do dnia 19.06.2023 r.
• na studia stacjonarne I stopnia na kierunek Kuratorstwo i Teorie Sztuki w dniach od
11.03.2023 r. do dnia 12.07.2023 r.
• na studia niestacjonarne I stopnia w dniach od 11.03.2023 r. do dnia 06.07.2023 r.
• na studia stacjonarne II stopnia w dniach od 11.03.2023 r. do dnia 26.06.2022 r.

• na studia niestacjonarne II stopnia w dniach od 11.03.2023 r. do dnia 10.07.2023 r.

Sprawdzian kwalifikacyjny na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie oraz niestacjonarne I i II stopnia w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na rok akademicki 2023/2024 odbywać się będą:


• na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie (za wyjątkiem kierunku Kuratorstwo i Teorie Sztuki) w dniach od 26.06.2023 r. do dnia 30.06.2023 r.
• na studia stacjonarne I stopnia na kierunek Kuratorstwo i Teorie Sztuki w dniu 14.07.2023 r.
• na studia niestacjonarne I stopnia w dniach od 10.07.2023 r. do dnia 12.07.2023 r.
• na studia stacjonarne II stopnia w dniach od 03.07.2023 r. do dnia 06.07.2023 r.
• na studia niestacjonarne II stopnia w dniach od 13.07.2023 r. do dnia 14.07.2023 r.

Link do rejestracji: https://uap.akademus.pl/login/

Osoby zakwalifikowane na studia zobowiązane są dostarczyć w oryginale wymagane dokumenty (a w szczególności świadectwo egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie; dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i in.) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca 2023 r.

W przypadku braku możliwości złożenia dokumentów osobiście istnieje możliwość przesłania ich drogą pocztową lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w tym wypadku prosimy o pobranie oraz wypełnienie załączonego upoważnienia.

Upoważnienie do złożenia dokumentów osoby kandydującej na UAP przez osoby trzecie

Upoważnienie do złożenia dokumentów osoby kandydującej na UAP przez osoby trzecie EN

UWAGA: W przypadku przesyłania dokumentów drogą pocztową datą obligującą jest data stempla pocztowego.