Rekrutacja

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Studium pedagogiczne PODYPLOMOWE

Studium pedagogiczne


studia podyplomowe

Studium Pedagogiczne na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa prowadzi studia w zakresie: Przygotowanie Pedagogiczne. Studium stwarza możliwość studentom UAP i innych uczelni, jak również absolwentom studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na kierunkach (specjalnościach) plastycznych (artystycznych i projektowych), uzyskania kwalifikacji pedagogicznych w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia.

Ukończenie studiów uprawnia więc jego absolwentów do prowadzenia przedmiotów i warsztatów artystycznych/projektowych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami oraz zajęć plastyki-sztuki w szkołach podstawowych i średnich, placówkach kształcenia ogólnego, instytucjach i szkołach artystycznych. 

Tok kształcenia realizowany w trybie niestacjonarnym trwa trzy semestry (6-8 zjazdów sobotnio-niedzielnych na semestr). Nauka w studium jest odpłatna, całkowity koszt kształcenia wynosi obecnie 4000 zł (płatny w trzech ratach 0% – możliwość ustalenia indywidualnego harmonogramu opłat). Studenci kierunku Edukacja Artystyczna (studia I i II stopnia) otrzymują zniżkę 50%.

Sposób kształcenia

Program kształcenia w Studium spełnia wszelkie wymagania określone w odpowiednich ministerialnych rozporządzeniach MEN i MKiDN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół powszechnych i artystycznych i obejmuje następujące bloki przedmiotowe: 

  • przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne – psychologia (90 godz.), pedagogika (90 godz.);
  • podstawy dydaktyki i emisja głosu (60 godz.); 
  • dydaktyka przedmiotu nauczania lub zajęć – metodyka sztuk plastycznych i projektowych (150 godz.)

Zajęcia są prowadzone w formie wykładów, konwersatoriów oraz warsztatów. Wszyscy słuchacze są także zobowiązani do odbycia praktyki pedagogicznej (150 godz.).

Ogólnym celem praktyki jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zadań i pracy zawodowej w charakterze nauczyciela/edukatora; gromadzenie doświadczeń i konfrontacja nabytej wiedzy w zakresie psychologii, pedagogiki i dydaktyki (metodyki) z rzeczywistością pedagogiczną.