Rekrutacja

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Studia po Polsku

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu oferuje obcokrajowcom możliwość studiowania w języku polskim. Jako uczelnia nie wymagamy formalnego poświadczenia znajomości języka, natomiast rekomendujemy jego znajomość na poziomie, co najmniej B2. 

Zasady podejmowania kształcenia

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, kształcenie w szkołach doktorskich, studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia oraz uczestniczyć w prowadzeniu działalności naukowej lub w prowadzeniu kształcenia, na podstawie:

 • umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
 • decyzji ministra;
 • decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
 • decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;
 • decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego

Ważność dyplomu

Dyplom ukończenia studiów za granicą może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, a w przypadku jej braku – w drodze postępowania nostryfikacyjnego

Dyplom wydany przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzający ukończenie:

 • trzyletnich studiów lub studiów pierwszego stopnia trwających co najmniej 3 lata – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wykształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia;
 • studiów drugiego stopnia – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia;
 • co najmniej czteroletnich studiów jednolitych – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia, jeżeli jest uważany za równorzędny dyplomowi ukończenia studiów drugiego stopnia w państwie wydania

Jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów za granicą daje prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia lub ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała, uprawnia on w Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio do:

 • kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia albo
 • ubiegania się o nadanie stopnia doktora.

Nieważność dyplomu

Dyplom potwierdzający ukończenie studiów wydany przez zagraniczną uczelnię nie potwierdza posiadania w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenia na określonym poziomie studiów ani nie daje uprawnień, o których mowa w ust. 2, jeżeli:

 • instytucja, która go wydała, lub instytucja, w której było prowadzone kształcenie:
  • nie działa w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa lub
  • w rozumieniu prawa wewnętrznego państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa ta instytucja, w dniu wydania dyplomu nie była akredytowaną uczelnią lub realizowała program studiów nieposiadający akredytacji;
  • program studiów albo jego część realizowano niezgodnie z przepisami państwa, w którym było prowadzone kształcenie.

Finansowanie studiów

Opłaty  za studia

Studenci zagraniczni studiujący w języku polskim ponoszą następujące opłaty:

 • -studia pierwszego stopnia – 1085 EUR za semestr (2170 EUR za rok akademicki)
 • -studia drugiego stopnia – 1585 EUR za semestr (3170 EUR za rok akademicki)
 • -jednolite studia magisterskie – 1350 EUR za semestr (2670 EUR za rok akademicki)

Opłaty, o których mowa powinny być przekazywane na rachunek bankowy nr: 94 1020 4027 0000 1802 1425 6764

Zwolnienie z opłat

Opłat nie pobiera się od:

 • cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622);
 •  cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 • posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

Świadczenia dla cudzoziemców

Możliwość ubiegania się o stypendium socjalne dotyczy:

 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
 • cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 • posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Wymienieni wyżej studenci mogą ubiegać się również o kredyt studencki.

Wszyscy cudzoziemcy mogą ubiegać się o pozostałe rodzaje świadczeń, tj.: stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę oraz stypendium ministra.

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/na-jakich-zasadach-cudzoziemcy-podejmuja-i-odbywaja-nauki-w-polskich-szkolach-wyzszych

Zasady rekrutacji

Szczegółowe zasady rekrutacji na Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

DOKUMENTY NA STUDIA 

ETAP II

Sprawdź zasady rekrutacji 

Opłaty  za studia

Studenci zagraniczni studiujący w języku polskim ponoszą następujące opłaty:

 • studia pierwszego stopnia – 1085 EUR za semestr (2170 EUR za rok akademicki)
 • studia drugiego stopnia – 1585 EUR za semestr (3170 EUR za rok akademicki)
 • jednolite studia magisterskie – 1335 EUR za semestr (2670 EUR za rok akademicki)

Cudzoziemcy chcący podjąć studia w języku polskim są w procesie rekrutacyjnym zobowiązani udokumentować swoją znajomość języka polskiego.

Podstawy prawne:

Stypendia dla cudzoziemców

Regulamin z dnia 2 czerwca 2022 roku

Zasady dotyczące podejmowania i odbywania w uczelniach artystycznych w roku akademickim 2022/2023 studiów w języku polskim przez cudzoziemców polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej na warunkach stypendialnych określonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

I. Postanowienia ogólne

Podstawy prawne:

 • art. 323 ust. 1 i 2 w związku z art. 435 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawoo szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.)
 • Ogłoszenie nr 18 z dnia 29 marca 2022 roku o naborze wniosków o udział w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i studia jednolite magisterskie
 • Regulamin Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – Programy dla os. fizycznych podejmujących kształcenie
 • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472 z późn. zm.)

Podstawowe pojęcia i skróty

 • Minister – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • MKiDN – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • NAWA – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
 • Zespół – Zespół ds. Programów dla Studentów powoływany przez Dyrektora NAWA
 • Ustawa – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Stypendium Ministra – stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Uczelnia artystyczna – uczelnia nadzorowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Kurs przygotowawczy – kurs przygotowujący do rozpoczęcia studiów w uczelni artystycznej w języku polskim, którego celem jest pogłębienie znajomości języka polskiego. Kurs realizowany jest w ośrodku wskazanym przez MKiDN
 • Kandydat – cudzoziemiec polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej ubiegający się o przyznanie stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

1.1. Regulamin określa zasady przyznawania przez Ministra stypendiów, o których mowa w art. 323 ust. 1 i 2 w związku z art. 435 ust. 1 ustawy, cudzoziemcom polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej.

1.2. Przyznawanie stypendiów Ministra na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w uczelniach artystycznych odbywa się w ramach założeń rządowej współpracy z Polonią i Polakami za granicą.

1.3. Na warunkach określonych przez Ministra cudzoziemcy polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej mogą odbywać w uczelniach artystycznych studia stacjonarne ze stypendium refundowanym ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Ministra na zasadach zwolnienia z opłat za kształcenie.

1.4. Stypendium Ministra może być przyznane na dowolny kierunek studiów stacjonarnych prowadzonych w języku polskim w uczelniach artystycznych, z tym że kandydat może ubiegać się o przyznanie stypendium Ministra wyłącznie na jeden kierunek studiów.

1.5. Cudzoziemcem polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej w rozumieniu regulaminu jest osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

1) posiada ważną Kartę Polaka albo decyzję o jej przyznaniu lub ma udokumentowane polskie pochodzenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.o repatriacji. Za potwierdzenie polskiego pochodzenia uważa się w szczególności prawomocną decyzję właściwego konsula stwierdzającą polskie pochodzenie, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji lub inne dokumenty urzędowe potwierdzające polskie pochodzenie lub zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;

2) nie posiada obywatelstwa polskiego i nie złożyła wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego.

1.6. Studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie są poprzedzane rocznym kursem przygotowawczym.

Z obowiązku odbycia kursu przygotowawczego zwolnieni są kandydaci z bardzo dobrą znajomością języka polskiego, na poziomie pozwalającym podjąć studia w języku polskim.

1.7. Stypendium Ministra jest przyznawane na:

1) 10 miesięcy – w przypadku kursu przygotowawczego;

2) regulaminowy okres studiów, to znaczy na taką liczbę semestrów jaką przewiduje regulamin danych studiów

– zgodnie z zasadami określonymi w części IV regulaminu.

1.8. Decyzję o przyjęciu kandydata na studia podejmuje uczelnia artystyczna. Kandydat jest obowiązany do zapoznania się z harmonogramem oraz zasadami rekrutacji na studia obowiązującymi cudzoziemców na wybranym kierunku studiów w wybranej uczelni artystycznej. Opłaty rekrutacyjne wymagane przez uczelnie artystyczne od kandydatów nie są refundowane.

1.9. Nie przyznaje się stypendium Ministra kandydatowi, który w poprzednich latach akademickich uzyskał stypendium Ministra i zrezygnował z niego bez uzasadnionych powodów.

1.10. Stypendium Ministra nie może być łączone ze:

1) stypendium przyznanym przez NAWA lub innego ministra nadzorującego uczelnię, w przypadku gdy stypendysta podejmie jednocześnie studia równoległe lub inną formę kształcenia w podmiotach należących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy;

2) stypendium socjalnym, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Dopuszcza się łączenie stypendium Ministra ze stypendium na zagraniczne pobyty w ramach Programu Erasmus+ lub w przypadku skierowania stypendysty przez uczelnię artystyczną na pobyty studyjne lub inne w ramach wymiany międzyuczelnianej.

II. Rekrutacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie

2.1. Uprawnieni kandydaci

2.1.1. Do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni artystycznej na warunkach określonych przez Ministra (w tym również studia poprzedzone kursem przygotowawczym) jest uprawniony kandydat, który:

 • spełnia warunki określone w ust. 1.5.;
 • planuje rozpoczęcie kursu przygotowawczego lub studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2022/2023;
 • w momencie składania wniosku jest uczniem ostatniej klasy (ostatniego roku) szkoły średniej poza Polską albo legitymuje się świadectwem maturalnym lub dokumentem ukończenia szkoły średniej uprawniającym do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wydanym poza Polskąi uzyskanym nie wcześniej niż w 2020 r;
 • nie uzyskał dotychczas dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

2.1.2. O stypendium Ministra może ubiegać się również student studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w języku polskim w uczelni artystycznej, który w ostatnim ukończonym roku studiów otrzymał średnią ocen nie niższą niż 4,75, o ile spełnia warunki określone w ust. 2.1.1 pkt 1 i 4.

2.1.3. Wnioski o stypendium osób kontynuujących studia w uczelniach artystycznych, o których mowa w ust. 2.1.2. są rozpatrywane w drugiej kolejności, po wcześniejszym rozpatrzeniu wniosków kandydatów, o których mowa w ust. 2.1.1.

2.2. Rekrutacja

2.2.1. Pierwszy etap rekrutacji kandydatów na studia przeprowadzany jest przez Zespół na zasadach określonych w „Ogłoszeniu nr 18 z dnia 29 marca 2022 roku o naborze wniosków o udział w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i studia jednolite magisterskie”. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest anonimowo. Wnioskodawcy podczas egzaminów posługują się numerem referencyjnym, który został nadany ich wnioskom złożonym w systemie teleinformatycznym NAWA.

2.2.2. Przeprowadza się ocenę formalną wniosków kandydatów.

2.2.3. Ocena merytoryczna wniosków jest przeprowadzana przez Zespół, uwzględniającw szczególności średnią ocen uzyskanych przez kandydatów na świadectwie maturalnym, świadectwie ukończenia szkoły średniej lub na zaświadczeniu o średniej ocen końcowych uzyskanych na zakończenie pierwszego półrocza roku szkolnego 2021/2022.

2.2.4. Na podstawie dokonanej oceny merytorycznej formułowana jest lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywną ocenę merytoryczną.

2.2.5. Biorąc pod uwagę ilość środków finansowych przeznaczonych na stypendia Ministra oraz dbając o przyznanie stypendiów kandydatom pochodzącym z różnych państw, Zespół formułuje listę rankingową kandydatów, a następnie listę kandydatów rekomendowanych do przyznania stypendium Ministra. Uzyskanie przez kandydata pozytywnej oceny merytorycznej lub uwzględnienie kandydata na liście kandydatów rekomendowanych do przyznania stypendium Ministra nie jest równoznaczne z uzyskaniem stypendium Ministra.

2.2.6. Lista kandydatów rekomendowanych do przyznania stypendium jest kierowana do decyzji Ministra. W przypadku rezygnacji kandydata rekomendowanego przez Zespół do przyznania stypendium, listę kandydatów rekomendowanych do przyznania stypendium uzupełnia się o kolejnego kandydata z listy rankingowej, o której mowa w ust. 2.2.5.

2.2.7. Listy: uzyskanych wyników pierwszego etapu rekrutacji oraz rankingowa kandydatów, są publikowane na stronach internetowych MKiDN  i NAWA.

2.2.8. Decyzję o przyznaniu kandydatowi stypendium podejmuje Minister.

2.3. Przyznanie stypendium Ministra na kurs przygotowawczy oraz studia w uczelni artystycznej

2.3.1. Kandydat, który uzyskał stypendium Ministra, jest kierowany na kurs przygotowawczy, który rozpoczyna się 1 października 2022 r., z zastrzeżeniem ust. 1.6. zdanie 2.

2.3.2. Po ukończeniu kursu przygotowawczego kandydat przystępuje do postępowania rekrutacyjnego w wybranej uczelni artystycznej na zasadach przewidzianych dla cudzoziemców ze stypendium Ministra. Kandydat rejestruje się w systemie elektronicznym oraz przystępuje do egzaminów sprawdzających uzdolnienia artystyczne w wybranej przez siebie uczelni artystycznej.

2.3.3. Kandydat jest obowiązany dostarczyć do MKiDN do  30.09.2022 r. (termin wpływu dokumentu do urzędu) zaświadczenie wydane przez uczelnię artystyczną o przyjęciu go na studia.

2.3.4. Kandydat, który nie ukończył kursu przygotowawczego albo nie został przyjęty na studia przez uczelnię artystyczną, traci stypendium Ministra.

2.4. Przyznanie stypendium Ministra na studia w uczelni artystycznej bez konieczności odbycia kursu przygotowawczego

2.4.1. Kandydat, o którym mowa w ust. 1.6. zdanie 2, przystępuje do postępowania rekrutacyjnego w wybranej uczelni artystycznej na zasadach przewidzianych dla cudzoziemców ze stypendium Ministra. Kandydat rejestruje się w systemie elektronicznym oraz przystępuje do egzaminów sprawdzających uzdolnienia artystyczne w wybranej przez siebie uczelni artystycznej.

2.4.2. Kandydat jest obowiązany dostarczyć do MKiDN do 30.09.2022 r. (termin wpływu dokumentu do urzędu) zaświadczenie wydane przez uczelnię artystyczną o przyjęciu go na studia.

2.4.3. Kandydat, który nie został przyjęty na studia przez uczelnię artystyczną, traci stypendium Ministra.

III. Rekrutacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia

3.1. Uprawnieni kandydaci

3.1.1. Do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w uczelni artystycznej na warunkach określonych przez Ministra (w tym również studia poprzedzone kursem przygotowawczym)  jest uprawniony kandydat, który:

 • spełnia warunki określone w ust. 1.5.;
 • planuje rozpoczęcie kursu przygotowawczego albo studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023;
 • w momencie składania wniosku studiuje na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia lub uzyskał dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia nie wcześniej niżw 2020 r.;
 • nie uzyskał dotychczas dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

3.1.2. W uzasadnionych przypadkach o stypendium Ministra może ubiegać się również absolwent jednolitych studiów magisterskich ukończonych w państwie, w którym nie są prowadzone studia dwustopniowe na danym kierunku, który posiada dyplom ukończenia studiów wyższych, uzyskany nie wcześniej niż w 2020 r. oraz student ostatniego roku takich studiów, o ile spełnia warunki określone w ust. 3.1.1. pkt 1 i 2.

3.1.3. O stypendium Ministra może ubiegać się również student studiów drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim w uczelni artystycznej, który na pierwszym roku studiów otrzymał średnią ocen nie niższą niż 4,75, o ile spełnia warunki określone w ust. 3.1.1. pkt 1, 2 i 4.

3.1.4. Wnioski o stypendium osób kontynuujących studia w uczelniach artystycznych, o których mowa w ust. 3.1.3., są rozpatrywane w drugiej kolejności, po wcześniejszym rozpatrzeniu wniosków kandydatów, o których mowa w ust. 3.1.1.

3.2. Wniosek

3.2.1. Wnioski o stypendium Ministra należy składać do 28 września 2022 roku (termin wpływu dokumentacji do urzędu) do MKiDN w formie papierowej na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Szkolnictwa Artystycznego

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00–071 Warszawa

Kontakt elektroniczny: eliza.kujan@kultura.gov.pl .

Na wniosek kandydata, w szczególnie uzasadnionym przypadku, Minister może wyrazić zgodę na rozpatrzenie wniosku o stypendium złożonego po terminie, jednakże nie później niż do 28 października 2022 r.

3.2.2. Wnioski należy składać za pośrednictwem:

1) uczelni artystycznej, w której kandydat planuje kontynuować studia – w przypadku osób, które uzyskały dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w Polsce,

2) właściwej placówki konsularnej RP – w przypadku osób, które uzyskały dotychczasowy dyplom ukończenia studiów za granicą.

Kandydaci, o których mowa w ust. 3.1.3., składają wnioski za pośrednictwem uczelni artystycznej, w której odbywają studia drugiego stopnia.

3.2.3. Wniosek o stypendium Ministra składa się w języku polskim. Do wniosku załącza się:

1) kopię lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wrazz suplementem (wykazem zaliczonych przedmiotów).  W przypadku, o którym mowaw ust. 3.1.2, kopię lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem (wykazem zaliczonych przedmiotów);

2) zaświadczenie wydane przez uczelnię o średniej arytmetycznej ocen z ostatnich dwóch lat studiów;

3) kopię wydanego przez uczelnię artystyczną zaświadczenia o przyjęciu cudzoziemca na studia drugiego stopnia;

4) kopię paszportu (strony ze zdjęciem);

4) kopię dokumentu potwierdzającego polskie pochodzenie, o którym mowa w ust. 1.5.;

5) oświadczenia:

a) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

b) o akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.

Powyższe dokumenty wystawione w języku innym niż język polski składa się w wrazz tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego ustanowionegow Rzeczypospolitej Polskiej albo przez placówkę konsularną RP.

3.3. Rekrutacja i ocena wniosków

3.3.1. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski kompletne, złożone w terminie, z zastrzeżeniem ust. 3.2.1. zdanie drugie.

3.3.2. Wnioski podlegają ocenie formalnej dokonywanej przez MKiDN, a następnie ocenie merytorycznej dokonywanej przez Zespół. Ocena merytoryczna dokonywana jestw szczególności na podstawie uzyskanych przez kandydata: średniej arytmetycznej ocenz ostatnich dwóch lat studiów oraz oceny na dyplomie.

3.3.3. Na podstawie wyników oceny merytorycznej przygotowuje się listę rankingową kandydatów zawierającą rekomendację do przyznania stypendium Ministra. Na jej podstawie formułuje się listę kandydatów rekomendowanych do przyznania stypendium Ministra.

3.3.4. Lista kandydatów rekomendowanych do przyznania stypendium jest kierowana do decyzji Ministra. W przypadku rezygnacji kandydata rekomendowanego przez Zespół do przyznania stypendium, listę kandydatów rekomendowanych do przyznania stypendium uzupełnia się o kolejnego kandydata z listy rankingowej, o której mowa w ust. 3.3.3.

3.3.5. O wyniku rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium Ministra, MKiDN  informuje kandydata za pośrednictwem uczelni artystycznej, w której ubiega się on o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

3.3.6. Do kandydata, który zgodnie z ust. 1.6., nie może być zwolniony z obowiązku poprzedzenia studiów odbyciem kursu przygotowawczego, ust. 3.3.1. i 3.3.3. stosuje się odpowiednio.

IV. Wysokość i zasady wypłaty stypendium Ministra

4.1. Stypendium Ministra wypłacane jest przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku akademickim, o ile umowa międzynarodowa, program wykonawczy do umowy lub decyzja Ministra nie stanowią inaczej.

4.2. Określa się następującą wysokość stawek stypendialnych:

 • dla uczestników kursu przygotowawczego poprzedzającego studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie – 1450 zł miesięcznie;
 • dla studentów studiów pierwszego stopnia oraz studentów pierwszego, drugiegoi trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich – 1250 zł miesięcznie;
 • dla uczestników kursu przygotowawczego poprzedzającego studia drugiego stopnia – 1700 zł miesięcznie;
 • dla studentów studiów drugiego stopnia oraz studentów studiów magisterskich niewymienionych w pkt 2 – 1500 zł miesięcznie;

– o ile umowa międzynarodowa, program wykonawczy do umowy lub decyzja Ministra nie stanowią inaczej.

4.3. Stypendium Ministra wypłacane jest raz w miesiącu za pośrednictwem uczelni artystycznej.

4.4. Stypendyści – studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, a także studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia, którzy poprzedzające je studia odbyli za granicą, otrzymują pierwsze miesięczne stypendium powiększone o kwotę 500 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów zagospodarowania w Polsce.

4.5. Stypendyści – studenci otrzymują na ostatnim roku studiów jednorazowe miesięczne stypendium powiększone o kwotę 500 zł w związku z przygotowywaniem pracy dyplomowej. Zwiększone stypendium jest udzielane na pisemny wniosek stypendysty do MKiDN, poparty pozytywną opinią uczelni, w której odbywa on studia.

4.6. Stypendyści – studenci mogą otrzymać jednorazowe miesięczne stypendium powiększone o kwotę 500 zł w przypadku wystąpienia udokumentowanego zdarzenia losowego.  Zwiększone stypendium jest udzielane na pisemny wniosek stypendysty do MKiDN, poparty pozytywną opinią uczelni, w której odbywa on studia. Zwiększonego stypendium w przypadku wystąpienia udokumentowanego zdarzenia losowego udziela się stypendyście tylko jeden raz.

4.7. Dopuszcza się pobieranie stypendium przez stypendystów zakwalifikowanych na zagraniczne pobyty stypendialne w ramach Programu Erasmus+ lub kierowanych przez uczelnię artystyczną na pobyty studyjne lub inne w ramach wymiany międzyuczelnianej. Zgoda MKiDN na wypłacanie stypendium w powyższym przypadku jest udzielana na wniosek stypendysty, poparty pozytywną opinią uczelni, w której odbywa on studia.

V. Zawieszenie lub utrata stypendium Ministra

5.1. Wypłata stypendium Ministra zostaje zawieszona w przypadku, gdy stypendysta:

1) powtarza semestr albo rok studiów;

2) przebywa na urlopie studenckim lub innej usprawiedliwionej przerwie o podobnym charakterze;

3) przebywa poza granicami Polski dłużej niż 30 dni, z wyjątkiem o którym mowa w ust. 4.7.

Wypłata stypendium może zostać przywrócona na wniosek stypendysty złożony do MKiDN za pośrednictwem uczelni artystycznej, w której odbywa on studia. Decyzję o przywróceniu stypendium i dalszego okresu jego wypłacania  podejmuje Minister po zaopiniowaniu wniosku studenta-stypendysty przez Zespół.

5.2. Stypendysta traci stypendium, gdy:

1) nie podejmie kursu przygotowawczego lub studiów w roku akademickim 2022/23;

2) nie zaliczy kursu przygotowawczego;

3) powtarza więcej niż jeden raz semestr lub rok studiów;

4) został skreślony z listy uczestników kursu przygotowawczego przez ośrodek prowadzący kurs lub z listy studentów przez uczelnię;

5) podał nieprawdziwe informacje, na podstawie których zostało mu przyznane stypendium;

6) w czasie odbywania kursu przygotowawczego lub studiów uzyskał obywatelstwo polskie;

7) został ukarany dyscyplinarnie lub skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie lub nie przedstawił na żądanie NAWA, MKiDN, ośrodka organizującego kurs przygotowawczy lub uczelni dokumentu potwierdzającego zalegalizowanie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

9) nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego lub nie przedstawił na żądanie NAWA, MKiDN, ośrodka organizującego kurs przygotowawczy lub uczelni dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne;

10) podejmuje jednocześnie studia równoległe lub inną formę kształceniaw podmiotach należących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowaw art. 7 ust. 1 ustawy i uzyskuje stypendium przyznane przez NAWA lub innego ministra nadzorującego uczelnię;

11) uzyskał stypendium socjalne, o którym mowa w art. 86 ust.1 pkt 1 ustawy;

12) naruszył inne niż wymienione powyżej istotne postanowienia niniejszego Regulaminu.

5.3. Stypendysta, który utracił stypendium w przypadku, o którym mowa w ust. 5.2. pkt 3, 6, 10 oraz 11 może kontynuować studia za zgodą uczelni artystycznej, która określa warunki finansowe jego dalszego kształcenia.

5.4. Uczelnia artystyczna, w której studiuje student-stypendysta, niezwłocznie informuje MKiDN o faktach istotnych dla zawieszenia lub utraty stypendium.

VI. Postanowienia inne

6.1. Minister zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, bez odrębnego informowania kandydatów i stypendystów o wprowadzonych zmianach, z zastrzeżeniem niezwłocznej publikacji obowiązującej treści regulaminu na stronie internetowej MKiDN, uwzględniającego dokonane zmiany. Data publikacji regulaminu jest równoznacznaz momentem wejścia w życie jego postanowień.

6.2. Ochrona danych osobowych

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz praw osób, których dane są przetwarzane została zamieszczona na stronie http://bip.mkidn.gov.pl w zakładce Ochrona danych osobowych.

źródło: https://www.gov.pl/web/kultura/stypendia-dla-cudzoziemcow