Rekrutacja

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Malarstwo

Malarstwo


Bogaty program kształcenia na kierunku Malarstwo, prowadzonym na Wydziale Malarstwa i Rysunku, umożliwia studentom zapoznanie się z różnymi ideowo i metodologicznie podejściami do kierunku studiów oraz inspiruje do indywidualnej aktywności twórczej. Studia są oparte na praktyce warsztatowej i refleksji teoretycznej rozwijanej zarówno w kontekście kultury współczesnej, jak i tradycji.

Umożliwiają zdobycie kompetencji artystycznych w zakresie szeroko rozumianego malarstwa i przygotowują do samodzielnej pracy twórczej na bazie klasycznych i nowoczesnych technologii tworzenia obrazu. Wszystkie przedmioty artystyczne i zajęcia teoretyczne są prowadzone w oparciu o programy autorskie. Kadrę naukowo-dydaktyczną na kierunku Malarstwo tworzą aktywni artyści, animatorzy kultury, krytycy i teoretycy sztuki. 

Na kierunku Malarstwo prowadzona jest działalność artystyczna, dydaktyczna i naukowa oraz działalność wydawnicza i wystawiennicza. Organizowane są także wydarzenia artystyczne o ogólnopolskim zasięgu takie jak np. Ogólnopolski Konkurs Malarski Nowy Obraz/ Nowe Spojrzenie. Galerie wydziałowe (Galeria Szewska 16, Galeria Okno, Galeria Nad Schodami) pozwalają na realizację projektów wystawienniczych zarówno pedagogom,  jak i studentom. Dydaktycy realizują międzynarodowe projekty artystyczne (wystawy, warsztaty, wykłady, konferencje) angażujące również studentów. Dzięki współpracy z zewnętrznymi ośrodkami badawczymi studenci mają możliwość poszerzania wiedzy i zdobywania kompetencji także w obszarze nowych technologii.


Studenci jednolitych studiów magisterskich zdobywają zaawansowaną wiedzę w zakresie praktyki i historii malarstwa oraz wiedzę o sztuce i kulturze współczesnej. Na poziomie studiów magisterskich studenci posiadają swobodę wyboru pracowni (w ramach obowiązujących limitów ilości studentów w pracowni) w obrębie Wydziału Malarstwa i Rysunku, a także wyboru pracowni na innych wydziałach UAP w ramach zajęć obowiązkowych i pracowni wolnego wyboru. Pozwala to na określenie indywidualnego profilu kształcenia adekwatnego do własnych zainteresowań i zamierzeń artystycznych. Na Wydziale do dyspozycji są pracownie specjalistyczne oraz laboratoria posiadające urządzenia  związane z szeroko pojętymi technologiami cyfrowymi, konserwacją sztuki, papieru, drukiem, mappingiem, rysunkiem 3D, obróbką szkła, ceramiki itp. Pracownie dostępne są dla studentów również poza, ujętymi w planie studiów, godzinami zajęć.

Na kierunku dyplom można zrealizować w ramach jednego z wybranych zakresów:

Zakres Malarstwo

Student studiów magisterskich w zakresie malarstwo zdobywa zaawansowane umiejętności warsztatowe (w tym umiejętność podejmowania prac o charakterze interdyscyplinarnym), pogłębioną wiedzę o tradycyjnych i współczesnych technologiach obrazowania wspartą znajomością teorii kultury i historii sztuki. Zakres realizowany jest w 11 pracowniach malarskich.

Zakres Rysunek

W ramach zakresu student zdobywa zaawansowane umiejętności twórczego wykorzystywania warsztatu rysunkowego, jak i współczesnych środków wyrazu w tradycji rozumienia rysunku jako autonomicznego języka kreacji artystycznej. Zakres realizowany jest w 16 pracowniach rysunku oferujących szerokie i różnorodne spektrum programowe. 

Zakres Malarstwo w Architekturze i Urbanistyce

Zakres ma na celu wykształcenie umiejętności wpisania własnej wizji artystycznej w określoną przestrzeń architektoniczną oraz praktyczne zapoznanie z takimi technikami jak malarstwo ścienne, mozaika, malarstwo na ceramice, witraż, fusing. W ramach programu istnieje możliwość realizacji projektów w przestrzeni publicznej. Zakres realizowany jest w Pracowni Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce.

Zakres Tkanina Artystyczna

Program obejmuje teoretyczne i praktyczne zagadnienia w obszarze szeroko rozumianej tkaniny artystycznej: techniki tkackie, szydełkowanie, barwienie, medium papieru, filcowanie, tworzenie własnych materii. Zakres realizowany jest w Pracowni Tkaniny Artystycznej.


Absolwent legitymujący się dyplomem magistra sztuki może pracować jako artysta niezależny. Wykształcenie kierunkowe daje absolwentowi kompetencje artystyczne pozwalające na aktywne i świadome kreowanie nowych idei w sztuce oraz kompetencje społeczne dające możliwość animowania i kształtowania wizerunku współczesnej kultury. Absolwent posiada także szeroki zakres  umiejętności praktycznych, o charakterze interdyscyplinarnym, pozwalających na realizacje malarstwa, rysunku, muralu, tkaniny artystycznej, działań z pola sztuki książki i komiksu artystycznego, a także scenografii multimedialnych, mappingów i projektów VR. 

Uzyskanie tytułu magistra sztuki uprawnia do kontynuacji studiów na studiach trzeciego stopnia na poziomie doktoranckim w macierzystej uczelni, a także na innych uczelniach artystycznych i nieartystycznych w Polsce i za granicą. Może również podjąć pracę naukowo-dydaktyczną przystępując do otwartego konkursu w ramach rozwoju kadry naukowej. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra sztuki.


Ponadto na wydziale Malarstwa i Rysunku funkcjonuje Zakład Działań Interdyscyplinarnych, a w nim:

Laboratorium MediaLab

Laboratorium interdyscyplinarnych działań multimedialnych opartych na projekcji w tym videoscenografii oraz instalacji artystycznej z użyciem projektorów i osprzętu z zakresu techniki scenicznej.

Laboratorium, wyposażone w nowoczesne sprzęty i oprogramowanie, zapewnia nieograniczone możliwości aktywizacji studentów dając im narzędzia do eksperymentowania w nowych obszarach ekspresji twórczej. MediaLab jest też miejscem współpracy  w zespołach interdyscyplinarnych, międzywydziałowych, a w perspektywie, także międzyuczelnianych.

Laboratorium Papieru

Głównym założeniem Laboratorium Papieru jest przywrócenie i rozwijanie sztuki papierniczej. W nowocześnie wyposażonej pracowni studenci mają możliwość opanowania warsztatu technologicznego z zakresu papiernictwa oraz zdobywania umiejętności rzemiosła introligatorskiego. Poprzez zestaw ćwiczeń studenci poznają tradycyjne techniki i wzory europejskie, jak również wschodnie, zwłaszcza japońskie.

Pracownia Komiksu (Język Narracji w Rysunku)

Zajęcia, których tematyką jest współczesny komiks artystyczny, mają na celu przybliżenie dwóch środowisk twórczych –  dwóch równoległych języków – malarstwa i komiksu. Formy te przenikają się na bardzo wielu płaszczyznach, takich jak narracja, komunikat i kompozycja, ale przede wszystkim poprzez samo medium. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. 

Laboratorium Rysunku 3D

To miejsce, w którym studenci poznają i rozwijają możliwości kreatywnego wykorzystania cyberprzestrzeni jako nowego medium twórczej wypowiedzi artystycznej. Celem prowadzonych zajęć jest poszerzenie świadomości młodych artystów dotyczącej współczesnych technologii w zakresie urządzeń oraz oprogramowania i aplikacji. Wprowadzenie ich w wirtualny świat pozwalający tworzyć bez ograniczeń typowych dla rzeczywistości. Wirtualna rzeczywistość, Rozszerzona rzeczywistość, skan, modelowanie i druk 3D współcześnie stają się narzędziami dającymi kreatywnym osobowością nowe możliwości twórcze. Studenci na zajęciach poznają nowe możliwości pozwalające im przekraczać granice i definiować nowe obszary aktywności współczesnego artysty. 

Pracownia Technik Malarskich i Rysunkowych

Celem kształcenia w Pracowni Technik Malarskich i Rysunkowych jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne studentów w zakresie technologii i technik plastycznych oraz wzbogacenie i rozwinięcie wiedzy warsztatowej niezbędnej dla materialnego wyrażenia koncepcji artystycznych.


Studia na kierunku Malarstwo prowadzone są w następujących trybach:

 • jednolite studia magisterskie
  zakres: malarstwo
  zakres: malarstwo w architekturze
  zakres: rysunek
  zakres: tkanina artystyczna
 • studia II stopnia
 • studia podyplomowe
@uap_uczelnia

Malarstwo czyli pędzle i farba… sprawdzie sami czy to prawda🧐 #uap #asp #dc #poznań #malarstwo #sztuka #studia #matura #wyobraźsiebie #rysunek

♬ dźwięk oryginalny – UAP