Rekrutacja

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Grafika Projektowa

Grafika
zakres: grafika projektowa


studia stacjonarne

Studenci Katedry Komunikacji Wizualnej Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu kształceni są w zakresie Grafiki Projektowej w trybie pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich. 

Grafika Projektowa obejmuje dynamicznie rozwijający się obszar komunikacji wizualnej.

Oferuje szerokie spektrum pracowni projektowania graficznego od zakorzenionych w tradycji form wydawniczych po projektowanie dla nowych mediów. Interdyscyplinarny charakter kształcenia umożliwia przygotowanie studentów do działalności twórczej, będącej odpowiedzią na złożone potrzeby współczesnego świata, jednocześnie podkreślając znaczenie kreatywności i oryginalności oraz inicjując nowatorskie rozwiązania. Efektem tych działań są liczne sukcesy studentów w postaci udziału w wystawach i przeglądach projektowania graficznego na arenie krajowej i międzynarodowej oraz wyróżnienia w konkursach, a także realizacje i wdrożenia projektów.

Konfrontacja i współpraca z innymi studentami, również zagranicznymi, tworzy płaszczyznę dla wymiany doświadczeń oraz rozwoju umiejętności współdziałania i organizacji pracy w grupie. Absolwenci posiadają umiejętności i kompetencje do profesjonalnej pracy zarówno indywidualnej, jak i zespołowej w sektorze kreatywnym.

Istotnym elementem procesu edukacyjnego jest przekazywanie i podkreślanie znaczenia wiedzy oraz wartości merytorycznych, jako elementów stanowiących podstawę realizowanych projektów.

Poszczególne pracownie projektowe współpracują z interesariuszami zewnętrznymi, realizując tematy zamawiane, odpowiadające na potrzeby społeczne, projekty konkursowe czy też ćwiczenia o charakterze interdyscyplinarnym. Służy to kształtowaniu dojrzałych, świadomych i odpowiedzialnych postaw projektowych.

Założenia programowe przewidują opanowanie standardów niezbędnych do profesjonalnego projektowania oraz poszukiwanie oryginalnych i nowatorskich rozwiązań w drodze indywidualnego procesu twórczego.

Proces dydaktyczny w zakresie Grafiki Projektowej opiera się zarówno na zajęciach o charakterze praktycznym jak i teoretycznym. Studenci na pierwszym roku studiów spotykają się z przedmiotami ogólnymi i ogólnoplastycznymi, a także z podstawami projektowania oraz technik animacji, co pozwala im zapoznać się z przekrojem podstawowych zagadnień. Takie przygotowanie stanowi odpowiednią bazę dla wyboru najbardziej zgodnych z ich zainteresowaniami i potencjałem twórczym wyspecjalizowanych pracowni projektowych na kolejnych latach studiów.

Innym istotnym elementem kształcenia w tej dziedzinie jest wzajemne przenikanie się problemów natury projektowej i artystycznej, stąd już na pierwszym roku studenci uczestniczą również w zajęciach z podstaw grafiki artystycznej, które mogą kontynuować w kolejnych latach w ramach pracowni wolnego wyboru.

Od drugiego roku studiów w zakresie Grafiki Projektowej studenci samodzielnie wybierają pracownię kierunkową, jak również pracownie uzupełniające. Na studiach w trybie stacjonarnym mogą wybierać spośród dziesięciu specjalistycznych pracowni. Każda z nich realizuje unikatowe programy autorskie, których celem jest pielęgnowanie bogatej tradycji projektowej i definiowanie przyszłościowych trendów.

Program zakłada uzyskanie w ciągu pierwszych trzech lat studiów możliwie kompletnego zestawu umiejętności, wiedzy i doświadczeń. Prócz przygotowania kierunkowego, studenci korzystają równolegle z zajęć z rysunku oraz malarstwa, co pozwala im na uzyskanie większego zakresu doświadczeń, wiedzy i umiejętności koniecznych dla rozwoju własnej działalności twórczej oraz zbudowanie szerszego kontekstu artystycznego.

Kolejne lata studiów to czas na realizację bardziej złożonych projektów, badanie wybranych obszarów zainteresowań, specjalizację oraz kształtowanie własnego stylu i postawy projektowej. Zwieńczeniem tego procesu jest realizacja pracy dyplomowej prezentowanej podczas obrony.

Możliwość uczestniczenia w zajęciach dowolnie wybranej pracowni artystycznej lub projektowej w całym toku studiów stanowi unikatową ofertę dydaktyczną w skali kraju.

Studia na kierunku Grafika zakres: Grafika Projektowa prowadzone są w następujących trybach:

  • studia stacjonarne jednolite magisterskie
  • studia niestacjonarne I stopnia
  • studia niestacjonarne II stopnia
  • studia podyplomowe