Rekrutacja

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Architektura

Architektura


UAP, będąc uczelnią w ciągłym rozwoju, jako jedyna uczelnia artystyczna w Polsce wprowadziła studia na kierunku Architektura i Urbanistyka w roku 2003, jako jednolite pięcioletnie studia inżyniersko-magisterskie.

Studia na Uniwersytecie Artystycznym im Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu mają związaną z charakterem uczelni unikalną specyfikę. Wyróżniającymi cechami kształcenia architektów na Wydziale Architektury i Wzornictwa  UAP są: obowiązkowe, w dużej mierze humanistyczne, przedmioty uzupełniające oraz wspólne zajęcia studentów architektury ze studentami wszystkich, w tym także typowo artystycznych, wydziałów Uczelni. Rozumiemy bowiem, że właściwe wykonywanie zawodu architekta wymaga połączenia artystycznego rozumienia takich pojęć jak przestrzeń, forma, kompozycja czy materia z umiejętnością praktycznego rozwiązywania funkcji i konstrukcji oraz biegłości w stosowaniu materiałów i technologii. I tak ukształtowany jest nasz program studiów na kierunku Architektura.

Zaletą podjęcia studiów na kierunku Architektury UAP są małe grupy zajęciowe, indywidualny kontakt z prowadzącym, zajęcia prowadzone metodą “mistrz-uczeń”, duża oferta wybieralnych przedmiotów realizowanych w oparciu o różne programy autorskie i metody dydaktyczne, możliwość wyboru autorskich pracowni (pedagoga) spośród ponad 140 pracowni w całej Uczelni. Mamy też świadomość nieustannych zmian, jakie zachodzą wokół nas. Szczególnie tych w obszarze środowiska przyrodniczego, klimatu, a także zmian i procesów w obszarze relacji społecznych i ekonomicznych.  Zwracamy zatem szczególną uwagę na ekologię i projektowanie odpowiedzialne środowiskowo, a także szczególnie wydatnie akcentujemy rozumienie projektowania architektury jako umiejętności przestrzennej organizacji procesów społecznych. W naszych pracowniach kształcimy najbardziej przydatne umiejętności warsztatowe zarówno w zakresie modelowania tradycyjnego, jak i zaawansowanych nowoczesnych technik komputerowych.

Na studiach realizowany jest obowiązkowy i dodatkowy program nauczania. Wyróżniającą cechę kształcenia architektów na Uniwersytecie Artystycznym są przedmioty uzupełniające poza standardem oraz „pracownie wolnego wyboru”. Zasadą jest, że student wybiera autorską pracownię (pedagoga) spośród przedmiotów uzupełniających i pracuje razem ze studentami wszystkich wydziałów, bo zasada wyboru pracowni obowiązuje dla studentów całej Uczelni.

Studenci Architektury UAP są dostrzegani zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Zyskują uznanie, co potwierdzają zdobyte przez nich liczne nagrody i wyróżnienia.


Sposób kształcenia

Od roku 2023 studia na kierunku Architektura zorganizowane będą ponownie w formie jednolitych studiów magisterskich. Będą trwały 11 semestrów. Semestr 10 będzie semestrem przeznaczonym na odbycie obowiązkowej praktyki zawodowej. Semestr 11 poświęcony natomiast będzie w całości przygotowaniu i obronie pracy dyplomowej. Plan nauczania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2019 roku, w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta. W roku 2023 kandydaci będą przyjmowani na studia na kierunku Architektura zgodnie z ustalonym przez Uniwersytet limitem przyjęć (w ostatnim roku 19 osób).

Przedmioty dzielą się na moduły: Projektowanie, Kontekst projektowania, Zajęcia uzupełniające, Praktyki zawodowe i Dyplom. Najobszerniejszy moduł projektowania zawiera zajęcia obejmujące projektowanie architektoniczne i urbanistyczne oraz projektowanie ruralistyczne. W ramach modułów projektowych studenci odbywają zajęcia projektowe także w zakresie projektowania wnętrz, projektowania w strukturach objętych ochroną konserwatorską. Zajęcia projektowe dopełniają elementy projektowe o charakterze inżynieryjnym, budowlanym i warsztatowym.
Moduł kontekstu projektowania to Teoria i historia oraz Inżynieria, technika i technologia, a także Warsztat projektowy. Tu mieszczą się między innymi zajęcia z historii i podstaw teorii architektury i urbanistyki, ale także z mechaniki budowli, materiałów budowlanych czy prawa budowlanego. Praktyki zawodowe obejmują plener rysunkowy oraz praktykę urbanistyczną i inwentaryzacyjną.

Dodatkowo, do czasu zakończenia kształcenia dwustopniowego na poziomie studiów inżynierskich Architektura UAP, będzie prowadzony nabór także na 2-letnie studia magisterskie.

Na II stopień kandydaci także przyjmowani są zgodnie z ustalanym limitem, który w ubiegłym roku wynosił 12 osób. Struktura podziału przedmiotów jest taka sama jak na studiach inżynierskich. Nacisk jest położony na blok zajęć projektowych, które zostały uzupełnione o projektowanie zintegrowane, projektowanie struktur podmiejskich, zrównoważone i energooszczędne oraz o konserwację i modernizację obiektów. Z pokrewnych dziedzin projektowych jest szansa na sprawdzenie swych sił w projekcie wzorniczym i meblarskim. Proces kształcenia na studiach magisterskich trwa dwa lata, z czego ostatni, czwarty semestr w całości przeznaczony jest na opracowanie pracy magisterskiej, która ma charakter pracy badawczo – projektowej.

Studia na kierunku Architektura prowadzone są w trybach:

  • studia stacjonarne jednolite magisterskie
  • studia stacjonarne II stopnia