Rekrutacja

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Rzeźba MGR

powrót

Rzeźba

studia stacjonarne jednolite magisterskie

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ 
♥ START 11.03.2023
♠ KONIEC 

sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny podzielony jest na dwa etapy.

Etap pierwszy:
♣  (bez udziału Kandydata)
Polega na przeglądzie prac Kandydata dostarczonych drogą elektroniczną oraz zapoznanie się z listem motywacyjnym:

 • Portfolio przesłane jako zamknięty plik PDF nie powinno przekraczać pojemności 100 MB i powinno zawierać: 
  • rysunki postaci z modela (format cyfrowy – pdf, jpg, png –  minimalna wielkość – 1200 piks. krótszy bok; maksimum 3MB / plik) | minimum 5, maksimum 10 prac;
  • rzeźbiarskie studium portretowe (format cyfrowy – pdf, jpg, png –   minimalna wielkość – 1200 piks. krótszy bok; maksimum 3MB / plik)  | minimum 5 prac lub zamiennie studium popiersia lub postaci w dowolnej skali;
  • prace własne dowolne wskazujące na szczególne zainteresowania kierunkiem, np. małe formy rzeźbiarskie; format cyfrowy – pdf, jpg, png –   minimalna wielkość – 1200 piks. krótszy bok; maksimum 3MB / plik) w przypadku absolwenta Liceum Plastycznego uwzględniające pracę dyplomową. Dokumentacja powinna być wykonana w sposób umożliwiający kompleksowy ogląd rzeźby (z czterech stron: przód-bok-1/3- tył); format nie mniejszy niż 1200 piks. krótszy bok; maksimum 3MB / plik).
 • List motywacyjny powinien zawierać:
  • krótki życiorys ze wskazaniem doświadczeń związanych z wybranym kierunkiem studiów np. ukończenie Liceum Sztuk Plastycznych, uczestnictwo w zajęciach kół zainteresowań związanych z plastyką, szczególny kontakt ze sztuką konkretnego artysty;
  • powody decyzji o wyborze rzeźby jako kierunku przyszłych studiów;
  • ocena własnych predyspozycji, które pozwolą odnaleźć się na wybranym kierunku wymagającym działań kreatywnych opartych o systematyczną pracę;    
  • osiągnięcia związane z rzeźbą, charakterystyka własnych prac, udział w konkursach, wystawach etc.;
  • pasje i zainteresowania spoza obszaru rzeźby;
  • przedstawienia własnego środowiska – miasta, wsi pod kątem dostępu do zjawisk związanych z kulturą (muzea, galerie, domy i ośrodki kultury, biblioteki);
  • scharakteryzowanie oglądanej w ostatnim czasie wystawy, spektaklu teatralnego, filmu lub przeczytanej książki. Wskazanie interesujących i inspirujących wątków;
  • informacje, które pomogły w wyborze Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu jako miejsca przyszłych studiów;
  • cele i plany związane z charakterem uczelni i własnymi aspiracjami możliwymi do realizowania na Wydziale Rzeźby.

♣  Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik (minimum 10 pkt ) zostaną zaproszeni do kolejnego etapu  drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus.

Etap drugi:

Polega na rozmowie kwalifikacyjnej z Kandydatem przeprowadzonej drogą online. Rozmowa będzie dotyczyć listu motywacyjnego, portfolio oraz ogólnych zagadnień związanych z kulturą i sztuką ze szczególnym uwzględnieniem rzeźby.
Kandydaci powinni przygotować autoprezentację trwającą do 10 min. oraz dodatkowo przeznaczyć czas na dyskusję.
Sekretarz Wydziałowej Komisji Egzaminującej poinformuje kandydatów o kolejności przeprowadzonych rozmów.

ogłoszenie wyników


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 30 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:

za prezentację portfolio – do 20 punktów,
za rozmowę kwalifikacyjną – do 10 punktów.

Rejestracja